Địa Chỉ: 24/9A Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chi Minh.          Hotline: 0918 054 064 

Tin tức

Một số mã lỗi trong Device Manager


Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Host', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/laptopnsc/domains/laptopnsc.vn/public_html/template/news.php on line 20
20-10-2017

Các mã lỗi của Device Manager là các mã số, cùng với thông báo lỗi, giúp bạn xác định loại sự cố mà Windows gặp phải với một phần cứng.

Các mã lỗi này, đôi khi được gọi là mã lỗi phần cứng, được tạo ra khi máy tính đang gặp vấn đề trình điều khiển thiết bị, xung đột nguồn tài nguyên hệ thống hoặc các sự cố phần cứng khác.

Trong tất cả các phiên bản của Windows, mã lỗi Device Manager có thể được xem trong Device Status của thiết bị phần cứng trong Device Manager.

Lưu ý: Mã lỗi Device Manager hoàn toàn khác với mã lỗi hệ thống, mã STOP, mã POST và mã trạng thái HTTP, mặc dù một số mã có thể giống nhau. Nếu bạn thấy một mã lỗi bên ngoài Device Manager, mã lỗi này không phải là mã lỗi Device Manager.

 

Sau đây là một số mã lỗi:

 

Mã số 1

This device is not configured correctly

( Thiết bị này không được cấu hình đúng )

 

Mã số 3

The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources.

( Trình điều khiển cho thiết bị này có thể bị hỏng, hoặc hệ thống của bạn có thể đang chạy bộ nhớ hoặc các tài nguyên khác )

 

Mã số 10

This device cannot start.

( Thiết bị này không thể khỏi động )

 

Mã số 12

This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.

( Thiết bị này không thể tìm thấy đủ tài nguyên miễn phí mà nó có thể sử dụng. Nếu bạn muốn sử dụng thiết bị này, bạn sẽ cần phải vô hiệu hóa một trong các thiết bị khác trên hệ thống này )

 

Mã 14

This device cannot work properly until you restart your computer.

( Thiết bị này không hoạt động được cho đến khi bạn khởi động lại máy tính )

 

Mã 16

Windows cannot identify all the resources this device uses.

( Windows không thể xác định tất cả các tài nguyên mà thiết bị này sử dụng )

 

Mã số 18

Reinstall the drivers for this device

( Cài đặt lại trình điều khiển cho thiết bị này )

 

Mã số 19

Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. To fix this problem you should uninstall and then reinstall the hardware device.

( Windows không thể khởi động thiết bị phần cứng này vì thông tin cấu hình của nó (trong registry) không đầy đủ hoặc bị hỏng. Để khắc phục sự cố này bạn nên gỡ cài đặt và sau đó cài đặt lại thiết bị phần cứng )

 

Mã 21

Windows is removing this device.

( Windows đang xóa thiết bị này )

 

Mã 22

This device is disabled

( Thiết bị này đã bị tắt )

 

Mã 24

This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed

( Thiết bị này không có mặt, không hoạt động đúng, hoặc không có tất cả trình điều khiển được cài đặt )

 

Mã 28

The drivers for this device are not installed.

( Các trình điều khiển cho thiết bị này không được cài đặt )

 

Mã số 29

This device is disabled because the firmware of the device did not give it the required resources.

( Thiết bị này bị vô hiệu vì phần vững của thiết bị không cung cấp cho nó các tài nguyên cần thiết )

 

Với một số lỗi này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn cũng như dễ dàng tìm kiếm được hướng khắc phục dành cho những lỗi mà bạn mắc phải.

 

Nguồn: Laptop cũ giá rẻ NSC